Het is leuk om betrokken te zijn bij de school waar uw kind een groot deel van zijn of haar tijd doorbrengt. We stimuleren ouderbetrokkenheid door regelmatig hulp te vragen bij begeleiding van het onderwijs en buitenschoolse activiteiten. Inbreng van ouders wordt op onze school georganiseerd in een gecombineerde medezeggenschapsraad/ouderraad en in de oudervereniging.

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) van obs ‘t Heidemeer behartigt de belangen van de kinderen, hun ouders en de personeelsleden. Met een positief-kritische houding zijn zij een sparringpartner voor de directeur en nemen we ten aanzien van het beleid een standpunt in namens de ouders en de personeelsleden.

De MR heeft over beleid instemming-, advies- en/of initiatiefrecht. Samen met de directie staan ze voor een gezond beleid waarbij de leerlingen van onze school kunnen floreren. Enkele vaste onderwerpen die elk jaar terug komen zijn: de schoolgids, begroting, het formatieplan en het vakantierooster. De vergaderingen zijn openbaar en mogen bijgewoond worden.

Voor dit schooljaar bestaat de medezeggenschapsraad uit:

Oudergeleding*Personeelsgeleding
Henri Kortholt (Voorzitter)Johanna Mooibroek
Jacoba Lommert (Secretaris)Gracia Zijl
Robert Schaapsmeesters (Penningmeester)Jantien Meijeringh
* De oudergeleding stelt zich in dit document nader voor.

Heeft u een vraag of een opmerking, of wilt u eens een vergadering bijwonen dan kunt u met de MR in contact komen door een mail te sturen naar: mrheidemeer@ultiemonderwijs.nl.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast onze eigen MR hebben we ook te maken met een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR van Ultiem Onderwijs bestaat uit 10 leden. Vijf personeelsleden en vijf ouders. In de GMR worden vijf duo’s gevormd (één ouder en één personeelslid). Ieder duo houdt voor achterbanraadpleging contact met een aantal MR’en. In de GMR worden zaken besproken die voor alle scholen gelden. Bestuursformatieplannen en vakantieroosters zijn daar voorbeelden van. De GMR wordt om advies of instemming gevraagd op voorstellen van het bestuur. Een GMR heeft ook het initiatiefrecht om zelf zaken aan te kaarten bij het bestuur.