Het is leuk om betrokken te zijn bij de school waar uw kind een groot deel van zijn of haar tijd doorbrengt. We stimuleren ouderbetrokkenheid door regelmatig hulp te vragen bij begeleiding van het onderwijs en buitenschoolse activiteiten. Inbreng van ouders wordt op onze school georganiseerd in een gecombineerde medezeggenschapsraad/ouderraad en in de oudervereniging. U kunt hen bereiken via mrheidemeer@ultiemonderwijs.nl.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast onze eigen MR hebben we ook te maken met een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR van Ultiem Onderwijs bestaat uit 10 leden. Vijf personeelsleden en vijf ouders. In de GMR worden vijf duo’s gevormd (één ouder en één personeelslid). Ieder duo houdt voor achterbanraadpleging contact met een aantal MR’en. In de GMR worden zaken besproken die voor alle scholen gelden. Bestuursformatieplannen en vakantieroosters zijn daar voorbeelden van. De GMR wordt om advies of instemming gevraagd op voorstellen van het bestuur. Een GMR heeft ook het initiatiefrecht om zelf zaken aan te kaarten bij het bestuur.